Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Frajkowski Ladislav - QUATRO. IČO: 44752164, DIČ: CZ7001255074 (dále jen „Prodávající") a Kupujícího („Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel kupní smlouvu).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek www.nastartuj.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání elektronické objednávky prostřednictvím formuláře na www.nastartuj.cz.

Místem dodání zboží je adresa Prodávajícího, není li dohodnuto jinak.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.nastartuj.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech výhradně pro úkony spojené s objednávkou a fakturačním nebo daňovým úkonům. Prodávající se zároveň zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje v jakékoli podobě třetím osobám.

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. Dopravné se vypočítává na základě celkové hmotností objednaného zboží a doběrečného.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží
  • v případě tiskové chyby
  • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté touto smlouvou.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu. Kupující v případě odstoupení od smlouvy zašle zboží na adresu provozovny QUATRO, Bohumínská 323/21, 733 01 Karviná – Staré Město balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Kupující má plné právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, vrácení zboží a nebo jeho výměnu.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (veškeré zboží vyrobené dle požadavku spotřebitele), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím

Komunikace probíhá ve většině případů elektronickou poštou. Kupující je povinen pro tento účel mít vždy dostupnou a nepřeplněnou emailovou schránku. Zasílané potvrzení a veškerá komunikace internetového obchodu www.nastartuj.cz je ve většině případů el. poštou. Nelze následně reklamovat nedoručené potvrzení a nebo informace poskytované elektronickou poštou, v případě přeplněné schránky a nebo chybně poskytnuté emailové adresy od Kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.nastartuj.cz) v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. Elektronickou objednávku je možné zrušit bez udání důvodu bezplatně nejpozději do 1hodiny od jejího uskutečnění. Zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu telefonicky a nebo na e-mailovou adresu: hned@nastartuj.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Kontaktní spojení

telefon: 596 324 040

e-mail: hned@nastartuj.cz

web: www.nastartuj.cz

Provozní doba

pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 hodin.